Debian: ‘modutils’ vulnerability

Debian: ‘modutils’ vulnerability – ———————————————————————— Debian Security Advisory [email protected] https://www.debian.org/security/ Wichert Akkerman November 20, 2000 – ———————————————————————— Package: modutils Vulnerability: local exploit Debian-specific: no Sebastian …